P4support@p4.com.ua093 704 74 74

Правила користування онлайн платформою енергоресурсів "P4" (Пі 4)

        1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
        2.    ВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ 
        3.    ПОРЯДОК  ДОСТУПУ ДО СЕРВІСІВ ПЛАТФОРМИ 
        4.    ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА ПЛАТФОРМІ 
        5.    ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОФЕРТИ ПРОДАВЦЯ, ЗАЯВКИ НА КУПІВЛЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ
        6.    УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ДОГОВОРІВ ТА УГОД
        7.    ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАМОВЛЕНЬ НА КОРИГУВАННЯ ОБ`ЄМІВ СПОЖИВАННЯ
        8.    ВИКОНАННЯ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ТА УГОД
        9.    ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПЛАТФОРМОЮ
        10.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПЛАТФОРМИ
        Додатки


        1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

        1.1.    Правила користування онлайн платформою енергоресурсів «Р4» (Пі 4) Товариства з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» (далі – Правила) розроблені та затверджені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України «Про електронну комерцію», та інших нормативно-правових актів, а також локальних актів Товариства з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» (далі – ТОВ «Платформа 4»).
        1.2.    Ці Правила є основним документом, який визначає процедуру організації та проведення електронної торгівлі (операцій з купівлі-продажу товарів) на електронному торговому майданчику «Онлайн платформа енергоресурсів «Р4» (Пі 4)» (надалі – Платформа), укладання договорів та угод за результатами електронної торгівлі, регулює порядок взаємодії між ТОВ «Платформа 4» та користувачами, а також правовідносини, що виникають між ними при укладенні та виконанні угод та договорів при здійсненні електронної торгівлі товарами на електронному торговому майданчику, в тому числі розв’язання спорів з цих питань.
        1.3.    Правила обов'язкові для виконання Товариством з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» (в тому числі її працівниками, органами управління, особами, залученими для обслуговування Платформи) та користувачами, яким надано доступ до електронної торгової системи відповідно до цих Правил та інших внутрішніх документів ТОВ «Платформа 4» (правил, положень, регламентів тощо), якими регламентується діяльність з організації електронної торгівлі товарами на електронному торговому майданчику Платформа, та чинного законодавства України.
З метою отримання особою статусу користувача Платформи та отримання доступу до електронної торгової системи, така особа зобов’язана ознайомитися з положеннями цих Правил.
        1.4.    ТОВ «Платформа 4» доводить до відома користувачів Правила, зміни та доповнення до них, іншу інформацію про свою діяльність, шляхом розміщення таких документів, інформації на електронному торговому майданчику «Онлайн платформа енергоресурсів «Р4» (Пі 4)»  за посиланням http://p4.com.ua, що вважається належним оприлюдненням та доведенням до відома всіх користувачів та осіб визначених п. 1.2 цих Правил. ТОВ «Платформа 4» додатково може використовувати інші способи інформування користувачів відповідно до цих Правил.
        1.5.    У випадку прийняття законодавства, якому суперечать положення цих Правил, Правила діють у частині, що не суперечить такому законодавству.
        1.6.    Відповідно до цих Правил, ТОВ «Платформа 4» забезпечує всім учасникам електронної торгівлі при здійсненні ними операцій з реалізації/придбання товарів на електронній торговій платформі рівні можливості, права та обов’язки при укладенні та виконанні угод та договорів, а також всебічне та повне інформування про результати проведених операцій.
        1.7.    Електронна торгівля здійснюється на електронному торговому майданчику «Онлайн платформа енергоресурсів «Р4» (Пі 4)»  з використанням програмних комплексів ТОВ «Платформа 4».
        1.8.    Правила та зміни (доповнення) до них затверджуються відповідними рішеннями Товариства з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» та є обов’язковими для всіх осіб, зазначених у п. 1.3. цих Правил, з моменту набрання чинності такими Правилами (змінами, доповненнями).
        1.9.    Порушення цих Правил тягне за собою наслідки та відповідальність, передбачену Правилами та чинним законодавством України.
        1.10.    У Правилах зазначені у цьому пункті терміни використовуються у наступних значеннях:
        Автоматизоване робоче місце – робоче місце (сукупність програмно-технічних засобів), з якого Користувач здійснює доступ до Платформи.
        Авторизація – вхід в Особистий кабінет, шляхом внесення Користувачем у відповідних полях модуля авторизації логіна, пароля і натискання кнопки «Увійти».
        Адміністратор – Товариство з обмеженою відповідальністю «Платформа 4», код ЄДРПОУ 43830242, адреса місцезнаходження: Україна, 02094, місто Київ, вул. Хоткевича Гната, будинок 12, офіс 177, електронна адреса
office@p4.com.ua, телефон +380 93 704-74-74.
        Акаунт (обліковий запис) – запис, що містить відомості, які Користувач повідомив про себе та свої Компанії Адміністратору в процесі проходження реєстрації, верифікації та роботи в Особистому кабінеті.
        Верифікація – процедура перевірки Адміністратором даних Компанії на предмет можливості підписання Електронного договору.
        Блокування Компанії – тимчасове припинення можливості Компанії укладати Угоди та робити Заявки, яке здійснене Платформою, внаслідок невиконання Компанією зобов'язань за раніше укладеними Угодами або внаслідок порушення даних Правил.
        Блокування аккаунту – тимчасове припинення можливості Користувача авторизуватись на Платформі, яке здійснене Платформою.
        Договір про співпрацю з Платформою – рамковий договір, який передбачає базові умови придбання/реалізації Товарів, що укладається між Компанією та ТОВ «Платформа 4» та на підставі якого відбуваються подальші операції з Реалізації/Придбання Товару Компанією на Платформі (додатки №1, №3 до Правил).
        Електронна торгова система – програмні комплекси та інші електронні системи, що використовуються Платформою для організації та проведення електронної торгівлі, у тому числі для забезпечення можливості Користувачам укладати Електронні договори, а також вчиняти інші дії на Платформі щодо виконання Електронних договорів, укладених за результатами Торгових операцій.
        Електронні договори – Договір про співпрацю з Платформою та/або Угода між Компанією та ТОВ «Платформа 4» та/або Додаткова угода на внесення змін, укладені в електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем відповідно до вимог Закону України «Про електронну комерцію» та в порядку, передбаченому цими Правилами.
        Електронний документ – будь-який електронний документ у визначенні статті 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», підписаний Користувачем на Платформі.
        Електронний підпис – електронний підпис у вигляді електронних даних, які додаються Користувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис для засвідчення юридичної сили вчинених ним операцій на Платформі. Функціонал Платформи передбачає використання таких електронних підписів, як Кваліфікований електронний підпис та Електронний цифровий підпис одноразовим ідентифікатором.
        Електронний підпис одноразовим ідентифікатором – електронний підпис у форматі даних в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, які дозволяють ідентифікувати Компанію, що додаються до інших електронних даних Користувачем, який прийняв (акцептував) від імені Компанії пропозицію (оферту) укласти Електронний договір, та надсилаються Користувачем на Платформу. 
        Заявка – поданий Користувачем згідно із цими Правилами електронний запит за встановленою формою, що містить істотні умови Придбання Товару його Компанією.
        Заявка Адміністратора – поданий Адміністратором згідно із цими Правилами електронний запит за встановленою формою, що містить істотні умови Придбання Товару Товариством з обмеженою відповідальністю «Платформа 4».
        Замовлення на коригування планового обсягу Товару – поданий Користувачем згідно із цими Правилами Електронний документ за встановленою Платформою формою, що містить запит Користувача на внесення змін до порядку передачі планованого обсягу Товару, що передається Покупцю відповідно до укладеної Угоди.
        Кваліфікований електронний підпис – вдосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, отриманий в результаті криптографічного перетворення даних в електронній формі, що є аналогом власноручного підпису Компанії, який додається до інших даних або документів і забезпечує їх цілісність та ідентифікацію Компанії.
        Комерційна пропозиція Платформи (оферта) – пропозиція Платформи, викладена у формі Електронного документа, щодо реалізації Товару на умовах укладеного Договору про співпрацю з Платформою, яка враховує істотні умови передачі Товару від Товариства з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» до Компанії у певному періоді, та є одночасно офертою до укладення Угоди.
        Компанія – одна зі сторін Електронного договору, яка здійснює операції (укладає та виконує Угоди) із Реалізації та/або Придбання Товару на Платформі шляхом підписання Електронних документів.
        Користувач – будь-який авторизований відвідувач сайту http://p4.com.ua, який здійснює операції на Платформі від імені Компанії.
        Логін (електронна пошта користувача) – унікальний ідентифікатор Користувача на сайті, що служить для позначення та ідентифікації його в системі.
        Логування – запис та зберігання в системі Платформи даних про дії Користувачів із зазначенням дати та часу таких дій, що може використовуватись Платформою при врегулюванні спірних ситуацій.
        Лот – мінімальний неподільний обсяг (кількість) Товару, що може бути запропонований до Реалізації/Придбання на Платформі на умовах Комерційної пропозиції Платформи або Оферти Продавця.
        Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує Користувач, який прийняв пропозицію (оферту) укласти Електронний договір, введення якої є належним підтвердженням відповідних дій Компанії, від імені якої діє Користувач. 
        Особистий кабінет – розділ сайту за адресою http://p4.com.ua, в якому міститься інформація про персональні дані Користувача, його Компанії, проведені ним операції, а також інша інформація, що виникає в результаті взаємодії Користувача та Платформи.
        Оферта Продавця – комерційна пропозиція Продавця, викладена у формі Електронного документу, щодо продажу Товару Товариству з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» на умовах укладеного Договору про співпрацю з Платформою, яка враховує істотні умови передачі Товару від Продавця Товариству з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» у певному періоді, та є одночасно офертою до укладення Угоди.
        Пароль – секретне слово або набір символів, які використовуються для підтвердження особи Користувача в момент авторизації на Платформі.
        Платформа – електронний торговий майданчик «Онлайн платформа енергоресурсів «Р4» (Пі 4)», який розміщений за адресою http://p4.com.ua, що представляє собою інформаційну (автоматизовану) систему, що забезпечує Користувачам умови для участі в електронній комерції.
        Повідомлення – окремий розділ Особистого кабінету Користувача, через який Платформа надсилає повідомлення, що носять офіційний характер.
        Покупець – Компанія, що є отримувачем Товару внаслідок вчинення операції з Придбання на Платформі.
        Придбання Товару – набір операцій на Платформі, які вчиняються Користувачем та спрямовані на укладення Угод щодо отримання Товару у власність від Товариства з обмеженою відповідальністю «Платформа 4».
        Продавець – Компанія, що є відчужувачем Товару, внаслідок вчинення операції з Реалізації на Платформі.
        Профайл Компанії – профіль Компанії, який створюється в акаунті Користувача для кожної Компанії окремо, та який містить реєстраційні дані Компанії та записи про її операції з придбання/реалізації Товару та інші відомості.
        Пул – обсяг Товару, який пропонується до Реалізації/Придбання на Платформі на умовах Комерційної пропозиції або Оферти Продавця та є подільним на Лоти.
        Реалізація Товару – набір операцій на Платформі, які вчиняються Користувачем та спрямовані на укладення Угод щодо відчуження Товару Товариству з обмеженою відповідальністю «Платформа 4».
        Тариф Платформи – вартість послуг Платформи за вчинення Користувачем Транзакцій з Реалізації Товару, розрахована за тарифами, встановленими ТОВ «Платформа 4».
        Товар – енергоресурси, які є предметом придбання/реалізації Користувачами Платформи.
        Торгова операція – набір операцій на Платформі, які вчиняються Користувачами, для досягнення згоди щодо обсягу, ціни, строку та інших умов Реалізації/Придбання Товару, та в результаті вчинення яких Користувач акцептує Комерційну пропозицію Платформи або Оферту Продавця.
        Транзакція – одна Торгова операція Користувача з Реалізації Товару на Платформі, в результаті якої між Компанією та ТОВ «Платформа 4» укладено Угоду з Реалізації Товару.
        Угода – додаткова угода до Договору про співпрацю з Платформою, яка визначає істотні умови Реалізації/Придбання Товару, укладена в формі Електронного документа між Компанією та ТОВ «Платформа 4» за результатами торгових операцій, проведених Користувачем на Платформі (додатки №2.1, №2.2, № 4 до Правил).

        2.    ВИМОГИ ДО КОРИСТУВАЧІВ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ

        2.1.    Для забезпечення належного функціонування Акаунту Користувача та Платформи в цілому Користувачі, Компанії та Платформа (Сторони) зобов’язані забезпечити стабільну роботу власного апаратного (технічного) та програмного забезпечення, а також доступу до мережі Internet.
        2.2.    Користувачі та Компанії зобов’язані вжити всіх підготовчих та організаційних заходів для використання Електронних документів, забезпечити отримання Кваліфікованих електронних підписів осіб, уповноважених на вчинення правочинів в об’ємах, зазначених в Електронних документах.
        2.3.    Сторони зобов’язані самостійно забезпечити збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну Електронними документами, особистих ключів Кваліфікованих електронних підписів, розміщених на своїх комп'ютерах чи інших носіях інформації, та недопущення випадків їх компрометації.
        2.4.    Сторони зобов’язані:
- забезпечити конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа Кваліфікованого електронного підпису;
- забезпечити конфіденційність та неможливість використання третіми особами електронної адреси, що використовується для надсилання Одноразових ідентифікаторів;
- не використовувати Електронний цифровий підпис у разі компрометації особистого ключа, а також у разі скасування або блокування сертифіката відкритого ключа;
- невідкладно повідомляти один одного про підозру або факт компрометації особистого ключа, але не пізніше 24 годин з моменту виявлення таких обставин.
        2.5.    Кожна Сторона приймає на себе всі ризики щодо можливого оскарження дійсності Електронного документа внаслідок компрометації особистого ключа або Електронного підпису одноразовим ідентифікатором у випадку передачі нею особистих ключів чи Одноразових ідентифікаторів третім особам, в тому числі своїм працівникам. 
Сторона, яка виявила факти компрометації особистого ключа або Електронного підпису одноразовим ідентифікатором або доступ третіх осіб до електронної пошти, яка використовується для надсилання Одноразових ідентифікаторів, або має підозру їх компрометації та не повідомила іншу Сторону про такі обставини протягом 24 годин з моменту виявлення таких обставин, позбавляється права посилатися на такі обставини, а Електронні документи, підписані Електронним підписом Сторони вважаються належно підписаними від її імені. Повідомлення про компрометацію особистого ключа чи Електронного підпису одноразовим ідентифікатором або підозру компрометації має бути надіслано Стороною через Особистий кабінет або повідомленням на електронні адреси Сторін.
        2.6.    Сторона, яка допустила компрометацію особистого ключа або Електронного підпису одноразовим ідентифікатором, внаслідок якої Електронний документ, підписаний скомпрометованим Електронним підписом, визнаний судом недійсним, відшкодовує збитки іншої Сторони, пов’язані з визнанням недійсності такого Електронного документа, в розмірі вартості правочину, що посвідчений скомпрометованим Електронним підписом.
        2.7.    Користувачі та Компанії приймають на себе всі ризики, пов’язані з ненадійністю/недостатньою надійністю доступу до Платформи по каналах Internet (розрив зв’язку, затримка в передачі даних, збої тощо).
        2.8.    Платформа не несе відповідальності за можливі втрати/збитки Компанії, які виникли в нього внаслідок ненадійності/недостатньої надійності доступу до Платформи по каналах Internet (розрив зв’язку між Автоматизованим робочим місцем Користувача та Платформи, затримка в передачі даних, збої тощо).
        2.9.    Платформа залишає за собою право на Блокування акаунту  Користувача у випадку систематичного (більше 2 разів) порушення Користувачем даних Правил або блокування Компанії внаслідок невиконання нею цих Правил або зобов'язань за укладеними Електронними договорами. Про блокування акаунту або блокування Компанії Користувач отримує повідомлення в Особистому кабінеті та на електронну пошту вказану при реєстрації з позначенням причин такого блокування. Розблокування акаунту Користувача або розблокування Компанії можливе після усунення ним або Компанією допущених порушень, що слугували причиною відповідного блокування.
        2.10.    Користувач зобов’язаний слідкувати за надходженням Електронних документів в Особистому кабінеті та своєчасно забезпечувати їх підписання Компаніями з використанням Електронних підписів та надання Платформі в терміни, передбачені цими Правилами.

        3.    ПОРЯДОК  ДОСТУПУ ДО СЕРВІСІВ ПЛАТФОРМИ

        3.1.    До участі в Торгових операціях на Платформі допускаються Користувачі, Компанії яких пройшли процедуру Верифікації на Платформі за умови дотримання ними нижчезазначених вимог:
- мають дійсний договір (дійсні договори) на транспортування природного газу з оператором газотранспортної системи та/або оператором газосховищ (для Користувачів, Компанії яких мають роль «Трейдер») або мають дійсний договір (дійсні договори) розподілу природного газу з оператором газорозподільної системи (для Користувачів, Компанії яких мають роль «Споживач»);
- уклали Договір про співпрацю з Платформою.
        3.2.    Реєструючись на Платформі, Користувач погоджується з Умовами конфіденційності Платформи, підтверджує, що він надає Згоду на обробку персональних даних, переданих Платформі, а також підтверджує відповідність Санкційним гарантіям та антикорупційним застереженням

        3.3.    Компанії беруть участь в Торгових операціях через уповноваженого Користувача. При цьому Компанія несе відповідальність за діяльність Користувача, який здійснює операції від її імені, при формуванні/подачі/відміні/зміні параметрів Заявок, за помилки, допущені з будь-яких причин та за будь-яких обставин. Помилкові Торгові операції, у випадку їх підписання одноразовим ідентифікатором та Угоди сформовані на їх підставі, підлягають виконанню відповідно до вимог цих Правил.
        3.4.    Для реєстрації в Особистому кабінеті та створення аккаунту Користувачі мають обрати роль «Споживач» або «Трейдер» в залежності від виду Торгових операцій, що будуть вчинятися його Компаніями.
Роль «Трейдер» передбачає вчинення Користувачем Торгових операцій на Платформі з укладення його Компанією правочинів, спрямованих на купівлю-продаж Товарів як в якості Продавця, так і в якості Покупця.
Роль «Споживач» передбачає здійснення Користувачем Торгових операцій на Платформі з укладення його Компанією правочинів, спрямованих на придбання Товару для використання на власні потреби або в якості сировини, а не для перепродажу.
Після обрання відповідної ролі Користувач має надати Адміністратору свої авторизаційні дані, створити Логін та Пароль та пройти процедуру реєстрації аккаунту. Метод ідентифікації Користувача при вході в аккаунт, відбувається, за вибором Користувача, шляхом одно- або двофакторної аутентифікації.
        3.5.    Після проходження процедури реєстрації Користувач отримує доступ до власного Акаунту в Особистому кабінеті. Платформа інформує Користувача про створення Акаунту та можливість доступу до Особистого кабінету шляхом направлення електронного листа на адресу електронної пошти або СМС-повідомлення на телефон Користувача, наданих ним при реєстрації.
В подальшому авторизація Користувача в Особистому кабінеті Платформи відбувається за допомогою Логіну та Паролю, створених ним при проходженні процедури реєстрації та, у випадку обрання двофакторної аутентифікації, – додаткового введення 6-значного коду, що відправляється на електронну пошту вказану Користувачем при реєстрації.
Авторизація Користувача в Особистому кабінеті з використанням дво- або однофакторної аутентифікації є достатнім підтвердженням достовірності його особи та вважається, що операції на Платформі вчиняє саме та особа, яка пройшла процедуру реєстрації відповідно до цих Правил.
        3.6.    Протягом користування Особистим кабінетом Користувач може змінювати авторизаційні дані шляхом повідомлення нових даних з їх підтвердженням власним Паролем.
        3.7.    Для здійснення операцій з Придбання та/або Реалізації Товару Користувач має створити в Особистому кабінеті Профайл Компанії та забезпечити укладення Компанією Договору про співпрацю з Платформою.
Користувач може створювати в Особистому кабінеті кілька Профайлів Компаній.
        3.8.    Створення Профайлу Компанії відбувається шляхом внесення Користувачем даних про Компанію та надання наступного пакету документів:
        3.8.1.    Для Компанії з роллю «Трейдер»
- статут в чинній редакції (сканкопія);
- документи, що підтверджують повноваження осіб на вчинення правочинів, в тому числі значних (довіреність, рішення загальних зборів, баланс на останню звітну дату або інші документи за запитом Платформи).
        3.8.2.    Для Компанії з роллю «Споживач»
- статут в чинній редакції (сканкопія);
- заява на укладення договору (формується Платформою автоматично на підставі наданих Користувачем даних);
- документ, яким визначено право власності чи користування на об'єкт Компанії з роллю «Споживач» (сканкопія);
- документи, що підтверджують повноваження осіб на вчинення правочинів, в тому числі значних (довіреність, рішення загальних зборів, баланс на останню звітну дату або інші документи за запитом Платформи).
        3.9.    При обранні Користувачем, Компанія якого має роль «Споживач», Комерційної пропозиції на Придбання Товару (природного газу) та за умови підписаної Угоди, Користувач зобов’язаний не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до початку періоду передачі Товару надати у порядку, передбаченому цими Правилами, довідку від діючого постачальника природного газу (за його наявності) про відсутність заборгованості  Компанії (сканкопія)  або дозвіл діючого постачальника (за його наявності) на перехід споживача до нового постачальника або документів, що свідчать про відсутність діючого постачальника на дату укладення Угоди.
        3.10.    В подальшому, у разі зміни даних Компанії, що були повідомлені Користувачем при реєстрації, він зобов’язаний оновити такі дані з додаванням підтверджуючих документів шляхом подання запиту на зміну даних та проходження процедури Верифікації Компанії.
У випадку несвоєчасного оновлення або нездійснення оновлення даних відповідальність та ризики використання Платформою недостовірних даних покладається на Компанію.
        3.11.    Користувачі та/або Компанії повинні повідомляти Платформу протягом одного робочого дня про випадки відкликання довіреностей осіб, що уповноважені вчиняти (підписувати) правочини та вчиняти інші дії від імені Компанії. Таке повідомлення здійснюється через форму зворотного зв’язку або на електронну адресу support@p4.com.ua, або у інший спосіб, який гарантує отримання Платформою повідомлення.
У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Платформи про відкликання довіреностей своїх представників Компанія приймає на себе всі зобов’язання по укладеним правочинам та іншим діям, вчиненими такими представниками на Платформі, та несе всі ризики такого вчинення до моменту отримання Платформою повідомлення про скасування повноважень уповноваженої особи Компанії.
        3.12.    В випадку закінчення терміну дії наданих довіреностей та за відсутності надання нової Компанія блокується, про що Користувач інформується завчасно. Нова довіреність може бути надана одним з наступних способів:
в профайлі Компанії через функціонал зміни даних Компанії;
- через форму зворотного зв’язку;
- на електронну пошту Платформи support@p4.com.ua;
        3.13.    У Профайлі Компанії Користувач повинен вказати повні, точні, достовірні та актуальні дані, які необхідні для Верифікації Компанії та визначення її повноважень на укладення договорів. Після аналізу внесених даних Компанії та її документів Платформа повідомляє Користувача про проходження Верифікації Компанії шляхом направлення повідомлення в Особистому кабінеті та електронного листа на адресу електронної пошти, наданої Користувачем при реєстрації.
У випадку внесення Користувачем некоректних даних або надання недостовірних документів або надання їх не в повному обсязі Платформа надсилає Користувачу повідомлення в Особистому кабінеті та на електронну пошту про необхідність уточнення або надання додаткових відомостей та/або документів для завершення верифікації Компанії.
        3.14.    За результатами успішного проходження Компанією процедури верифікації в Профайлі Компанії Користувач отримує проект Договору про співпрацю з Платформою, підписаний Кваліфікованим електронним підписом Адміністратора. Користувач має забезпечити підписання Компанією Договору про співпрацю з Платформою за допомогою Кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Компанії на укладення договорів.
        3.15.    Договір про співпрацю з Платформою є договором приєднання, умови якого встановлені однаковими для всіх Компаній з відповідною роллю, без можливості внесення змін та який може бути укладений лише шляхом приєднання Компанії до договору в цілому. Договір про співпрацю є невід’ємною частиною цих Правил.
        3.16.    Адміністратор залишає за собою право вносити зміни до текстів Договору про співпрацю з Платформою та Угод. У випадку внесення змін редакції Договору про співпрацю з Платформою Платформа інформує Користувача шляхом надання повідомлення в Особистому кабінеті за 30 (тридцять) календарних днів до дати початку дії змін та надсилання проекту Додаткової угоди до Договору про співпрацю з Платформою, підписаної Кваліфікованим електронним підписом з боку Адміністратора. Користувач має забезпечити підписання Компанією Додаткової угоди до Договору про співпрацю з Платформою за допомогою Кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи Компанії на вчинення правочинів (укладення договорів).
        3.17.    Підписання Компанією Договору про співпрацю з Платформою є підтвердженням, що Компанія ознайомлена, повністю розуміє зміст, погоджується та зобов’язується неухильно дотримуватися вимог цих Правил, Умов конфіденційності Платформи
, надає свою Згоду на обробку її персональних даних, переданих Платформі Користувачем, а також підтверджує відповідність Санкційним гарантіям та антикорупційним застереженням.
        3.18.    Компанія набуває права вчиняти правочини на Платформі на підставі та з моменту укладення Договору про співпрацю з Платформою.
        3.19.    Після підписання Договору про співпрацю з Платформою Користувач отримує можливість від імені Компанії генерувати Заявки та вчиняти Торгові операції з Реалізації/Придбання Товарів.

        4.    ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ НА ПЛАТФОРМІ

        4.1.    Здійснення електронної торгівлі організовано на Платформі за принципом 24/7, що означає цілодобовий доступ Користувача до функціоналу Особистого кабінету.
        4.2.    Більшість функціоналу Платформи реалізована у автоматичному режимі та не потребують участі співробітників Платформи. Юридично значимі дії Користувача логуються в системі 24/7.
        4.3.    Надання Користувачем Платформі документів або їх копій здійснюється шляхом їх завантаження в Особистому кабінеті або через форму зворотного зв’язку або шляхом направлення на електронну пошту support@p4.com.ua.
        4.4.    У випадку, коли дії Користувача вимагають зворотних дій співробітників Платформи (узгодження, модерація, відповідь на коментар тощо) або зворотного зв’язку з Користувачем, такі дії здійснюються співробітниками Платформи у робочі дні за наступним графіком: понеділок – п’ятниця, з 09:00 години до 18:00 години. У випадку зміни графіку роботи співробітників Платформи, Користувачі повідомляються про це шляхом надсилання повідомлень у Особистому кабінеті.
Час очікування зворотних дій та/або зворотного зв`язку обов`язково повідомляється Користувачу.
        4.5.    Підписання Електронних документів, окрім Електронних договорів, а також вчинення інших юридично значущих дій на Платформі відбувається шляхом накладення Користувачем Електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
        4.6.    Підписання Електронних договорів відбувається шляхом накладення Кваліфікованих електронних підписів Адміністратора та Компанії.
        4.7.    Електронний документ, підписаний Користувачем з використанням Електронного підпису одноразовим ідентифікатором, вважатиметься в усіх випадках підписаним уповноваженим представником Компанії, що не потребуватиме щоразу перевірки документів на представництво.
        4.8.    Електронні документи вважаються підписаними з моменту накладення Електронного підпису і набирають чинності з дати, що зазначена в Електронному документі як дата його складання.
        4.9.    Підписані Електронним підписом одноразовим ідентифікатором Користувача Комерційна пропозиція Платформи/Оферта Продавця вважаються вчиненим правочином та набувають юридичної сили з моменту активації Користувачем отриманого Одноразового ідентифікатору, а їх підписання свідчить про прийняття Товариством з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» та Компанією на себе обов’язків з виконання умов Комерційної пропозиції Платформи/Оферти Продавця щодо Придбання/Реалізації Товару.
        4.10.    Використання Платформою засобів криптографічного захисту інформації, які реалізують шифрування Електронного підпису, є достатнім заходом для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Користувачів із Платформою щодо захисту від несанкціонованого доступу та безпеки обробки інформації, а також для підтвердження того, що:
- Електронний документ надходить від сторони, яка його передала (підтвердження авторства документа);
- Електронний документ не зазнав змін при інформаційній взаємодії сторін (підтвердження цілісності та автентичності документа);
- Електронний документ переданий та отриманий належним чином.

        5.    ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ОФЕРТИ ПРОДАВЦЯ, ЗАЯВКИ НА КУПІВЛЮ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ТОРГОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

        5.1.    Розміщення Оферти Продавця на Платформі здійснюється Користувачами, Компанії яких мають роль «Трейдер».
        5.2.    Оферта Продавця розміщується в Особистому кабінеті після визначення Користувачем істотних умов Реалізації та підписання такої оферти Електронним підписом одноразовим ідентифікатором.
        5.3.    Оферта Продавця доступна для здійснення Торгових операцій з Придбання будь-яким Користувачам, Компанії яких верифіковані Адміністратором.
        5.4.    Зміна умов оферти Продавця можлива у будь-який час протягом її чинності з обов’язковим підтвердженням такої зміни Електронним підписом одноразовим ідентифікатором. Змінені умови оферти Продавця починають діяти з моменту підтвердження одноразовим ідентифікатором.
        5.5.    Скасування Оферти Продавця можливе у будь-який час. У такому випадку всі не завершені за Офертою Продавця Торгівельні операції скасовуються. Всі скасовані Оферти Продавця зберігаються в архіві Особистого кабінету. 
        5.6.    Історія всіх дій Користувача, пов’язаних з Офертою Продавця, зберігається в Особистому кабінеті.
        5.7.    Оферта Продавця може бути створена Користувачами, Компанії яких мають роль «Трейдер», на підставі Заявки Адміністратора. Такі Заявки розміщуються в Особистому кабінеті та доступні виключно Користувачам, Компанії яких мають роль «Трейдер». При цьому розміщення, зміна та скасування такої Оферти Продавця відбувається в порядку передбаченому п. п. 5.1 - 5.5 цих Правил.
        5.8.    Платформа може пропонувати Продавцю здійснити Реалізацію окремих лотів Оферти Продавця на умовах, які відрізняються від підтверджених в Комерційній пропозиції Продавця. У такому випадку погодження Продавцем зміни істотних умов для таких лотів відбувається шляхом накладення окремого Електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
        5.9.    Розміщення Заявок на Придбання може здійснюватися Користувачами, Компанії яких верифіковані Адміністратором в будь-якій ролі. 
        5.10.    При створенні Заявки на Придбання Користувач визначає істотні умови Придбання Товару. Заявки на Придбання Товару розміщуються в Особистому кабінеті. Продаж Товару за Заявками Користувачів здійснюється на підставі Оферт Платформи.
        5.11.    Торгові операції на Платформі здійснюються виключно Користувачами, Компанії яких верифіковані Адміністратором. Кожна Торгова операція обов’язково підтверджується Користувачем Електронним підписом одноразовим ідентифікатором. 
        5.12.    Торгова операція на Платформі може бути припинена (скасована) будь-якою зі сторін (Продавцем або Покупцем) у будь-який час до введення Покупцем одноразового ідентифікатора по цій торговій операції.

        6.    УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА ДОГОВОРІВ ТА УГОД

        6.1.    Укладення, зміна Електронних договорів на Платформі відбувається в Особистому кабінеті та шляхом підписання Кваліфікованими електронними підписами Адміністратора та Компанії.
        6.2.    Після вибору Користувачем певної Комерційної пропозиції та визначення істотних умов Придбання/Реалізації Товару, Користувач акцептує обрану Комерційну пропозицію шляхом накладення Електронного підпису одноразовим ідентифікатором.
        6.3.    Всі Електронні договори генерується Платформою та підписуються Кваліфікованим електронним підписом Адміністратора автоматично. 
        6.4.    Сформовані Платформою електронні документи розміщуються в Особистому кабінеті.
        6.5.    Одночасно з  акцептуванням Користувачем Комерційної пропозиції Платформа формує та надає через Особистий кабінет Угоду, підписання якої Кваліфікованим електронним підписом Компанії Користувач має забезпечити не пізніше одного робочого дня, наступного за одержанням Угоди.
        Формування Платформою Угоди Користувачу в Особистому кабінеті вважається достатнім підтвердженням одержання Компанією Електронного документа.
        6.6.    При формуванні Угоди,  з метою усунення розбіжностей в Актах приймання-передачі та податкових накладних, ціна Товару автоматично коригується Платформою в межах мінімального відхилення від ціни з врахуванням вимог п.4 Порядку заповнення податкової накладної №1307 та правил математичної кратності числу 6 з обмеженням до сотих, за наступним правилом:
- для Користувачів, Компанії яких мають роль «Споживач» – в сторону зменшення ціни;
- для Користувачів, Компанії яких мають роль «Трейдер» по операціях Придбання Товару – в сторону зменшення ціни;
- для Користувачів, компанії яких мають роль «Трейдер» по операціях Реалізації Товару – в сторону збільшення ціни.
        6.7.    У випадку незабезпечення Користувачем підпису Угоди протягом встановленого строку Кваліфікованим електронним підписом Компанії Угода вважається такою, що відбулася на підставі підписаної Електронним підписом одноразовим ідентифікатором Користувача Комерційної пропозиції Платформи/Оферти Продавця.
        6.8.    Зміна або розірвання (скасування) Електронного договору, підписаного Користувачем та Адміністратором з використанням Кваліфікованого електронного підпису здійснюється виключно за обопільною згодою Сторін та оформлюється шляхом укладення Сторонами відповідної Додаткової угоди в порядку, передбаченому цими Правилами для оформлення Електронних документів.
        6.9.    При необхідності ініціювати внесення змін до Договору про співпрацю з Платформою або Угоди Користувач може:
- написати коментар до відповідного документу (організований у формі онлайн чату);
- звернутись за формою зворотного зв’язку на Платформі або направити листа на електронну пошту support@p4.com.ua.
        6.10.    На підставі ініційованого звернення Користувача про внесення змін до Договору про співпрацю з Платформою або Угоди, спеціалісти Платформи готують Додаткову угоду у формі Електронного документа на внесення змін або надають вмотивовану відмову від запропонованих змін каналами зв’язку визначеними цими Правилами.

        7.    ПОРЯДОК ПОДАЧІ ЗАМОВЛЕНЬ НА КОРИГУВАННЯ ОБ`ЄМІВ СПОЖИВАННЯ

        7.1.    Замовлення на коригування об’ємів споживання здійснюється Користувачами, Компанії яких мають роль «Споживач».
        7.2.    Користувачі, Компанії яких мають роль «Споживач», під час здійснення Торгової операції Придбання, формують Плановий графік з щодобовими обсягами споживання Товару по кожній точці комерційного обліку, що підтверджується Електронним підписом одноразовим ідентифікатором.
        7.3.    Користувач, Компанії якого мають з роль «Споживач», має право в подальшому протягом періоду дії укладеної Угоди вносити зміни (здійснювати коригування) до порядку передачі планованого обсягу Товару, шляхом подання Замовлення на коригування планового обсягу Товару, підписаного Електронним підписом одноразовим ідентифікатором.
        7.4.    Подання Замовлення на коригування планового обсягу Товару здійснюються Користувачами, Компанії яких мають роль «Споживач», виключно в Особистому кабінеті, розділ «Замовлення/коригування». Граничний час подання Замовлення на коригування планового обсягу Товару встановлюється укладеним Договором про співпрацю з Платформою.
        Користувач має право подавати необмежену кількість Замовлень на коригування планового обсягу Товару в межах встановленого часу. При цьому підтвердженим вважається останнє Замовлення на коригування планового обсягу Товару, подане Користувачем на момент настання граничного строку.
        7.5.    Всі дії Користувача по Замовленню на коригування планових обсягів підтверджуються електронним підписом одноразовим ідентифікатором та логуються на Платформі.

        8.    ВИКОНАННЯ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ ТА УГОД

        8.1.    Включення Компанії з роллю «Споживач» до реєстру споживачів Адміністратора відбувається на підставі підписаної Угоди за умови виконання Користувачем вимог пункту 3.9. цих Правил протягом 22 газових діб з дати укладення Користувачем Угоди. Включення Компанії до Реєстру споживачів Адміністратора може бути здійснено в коротші терміни за умови погодження діючим постачальником переходу Компанії до іншого постачальника.
        8.2.    Невиконання Користувачем вимог пункту 3.9. Правил або відсутність згоди діючого постачальника на перехід Компанії до іншого постачальника звільняє Адміністратора від обов’язку виконувати зобов’язання за укладеною Угодою.
        8.3.    За результатами виконання Угод Платформа автоматично генерує та розміщує в Особистому кабінеті Акти приймання-передачі Товару, рахунки на оплату та інші документи, передбачені умовами укладених Договорів про співпрацю з Платформою та Угод.
        8.4.    Користувач зобов’язаний забезпечити розгляд Компанією отриманого Акту приймання-передачі Товару протягом 2 (двох) робочих днів або у строки, встановлені відповідними Угодами, та, у разі відсутності зауважень, підписати Кваліфікованим електронним підписом Компанії.
        8.5.    У випадку незгоди Компанії з даними отриманих в Особистому кабінеті документів Користувач може: 
- написати коментар до відповідного документу (організований у формі онлайн чату);
- звернутись за формою зворотного зв’язку на Платформі або направити листа на електронну пошту support@p4.com.ua.
        8.6.    Звіряння розрахунків, укладення графіків погашення заборгованості тощо може бути ініційовано Користувачем через форму зворотного зв’язку на Платформі або направлення листа на електронну пошту support@p4.com.ua. До запиту Користувача про необхідність проведення звіряння розрахунків, погодження графіку погашення заборгованості тощо Користувачем можуть бути додані документи, необхідні для оформлення відповідного документу. Запит разом із сформованими документами (акти звіряння, додаткові угоди та ін.) мають бути підписаний Кваліфікованим електронним підписом Компанії.
         8.7.    На підставі отриманого згідно п. 8.6 запиту Платформа протягом встановленого законодавством терміну формує запитуваний документ або вмотивовану відмову від його підписання та розміщує їх в Особистому кабінеті для подальшого підписання Електронними кваліфікованими підписами.
        8.8.    У випадку порушення Компанією із роллю «Споживач» умов укладеного Договору про співпрацю з Платформою та наявних підстав, передбачених чинним законодавством для припинення/обмеження постачання природного газу Компанії із роллю «Споживач», Платформа генерує повідомлення Компанії про необхідність самостійно припинити/обмежити газоспоживання.
        8.9.    Підписуючи Договір про співпрацю з Платформою, Компанії надають згоду на отримання повідомлень, що стосуються виконання договору, в тому числі пов’язаних з обмеженням постачання, в Особистому кабінеті. Факт одержання такого повідомлення підтверджується авторизацією Користувача, яка мала місце після надходження повідомлення. 
        8.10.    Відновлення газопостачання здійснюється після усунення Компанією із роллю «Споживач» порушень умов Договору про співпрацю з Платформою.
        8.11.    Припинення та відновлення газопостачання Компаніям з роллю «Споживач» здійснюється в порядку та строки, передбаченими вимогами діючого законодавства та укладеного Договору про співпрацю з Платформою.
        8.12.    Користувач, стосовно Компанії якого мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої зобов’язання, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку, не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня настання таких обставин), повідомити Адміністратора офіційним листом Компанії про настання (або припинення) таких обставин наступним чином:
- через форму зворотного зв’язку на Платформі;
- направити листа на електронну пошту support@p4.com.ua.
        8.13.    До повідомлення Користувача про настання форс-мажорних обставин обов’язково повинні бути додані підтвердні документи, які засвідчують настання обставин форс-мажору, сформовані територіальними органами Торгово-промислової палати України.

        9.    ПЛАТА ЗА КОРИСТУВАННЯ ПЛАТФОРМОЮ
 
        9.1.    За користування сервісами Платформи Компанії з роллю «Трейдер» сплачують на рахунок Адміністратора Тариф Платформи, виходячи з кількості Транзакцій, здійснених Користувачами протягом місяця.
        9.2.    Тариф Платформи сплачується Компанією на підставі рахунку, розміщеного Платформою в Особистому кабінеті, потягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту його розміщення. У призначенні платежу для сплати Тарифу Платформи повинен бути зазначений номер рахунку, номер та дату Договору про співпрацю з Платформою.
        9.3.    Тариф Платформи затверджується Товариством з обмеженою відповідальністю «Платформа 4» та розміщується за посиланням
.
        9.4.    У випадку зміни Тарифу Платформа інформує Користувача шляхом надання повідомлення в Особистому кабінеті за 5 (п’ять) календарних днів до дати зміни Тарифу.
        9.5.    Платформою можуть встановлюватись промо-періоди, на період яких плата за Тарифами не здійснюється.

        10.    ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПЛАТФОРМИ

        10.1.    Користувачі зобов’язані:
- безумовно дотримуватись вимог цих Правил, вимог чинного законодавства тощо;
- вживати всіх необхідних заходів для запобігання виникнення обставин, які можуть спричинити пошкодження/неналежне функціонування Автоматизованого робочого місця Користувача та Платформи в цілому, зокрема, забезпечити встановлення та безперебійне функціонування ліцензованого антивірусного захисту,
- забезпечити невтручання в роботу Платформи з Автоматизованого робочого місця Користувача сторонніми особами тощо;
- не допускати використання свого Автоматизованого робочого місця іншими особами;
- не допускати розкриття, використання, розголошення, розповсюдження інформації, яка стала відома Користувачу у зв’язку з доступом до Платформи, що містить комерційну таємницю та/або конфіденційну інформацію та/або інформацію з обмеженим доступом;
- не вчиняти дій для отримання за будь-яких обставин відомостей та/або інформації з Платформи, що не пов’язана безпосередньо з Компаніями Користувача та/або укладенням та виконанням ними Електронними договорами;
- не підключатися до Платформи із застосуванням чужого Електронного підпису або методом підбору чужого Логіну та/або Паролю;
- не розголошувати та/або не передавати іншим особам свій Електронний підпис, Логіни, Паролі, інші засоби ідентифікації Користувача;
- не використовувати будь-які програмно-технічні та інші засоби для проникнення, несанкціонованого доступу до Платформи тощо;
- не здійснювати несанкціоновані зміни стандартного порядку роботи технологічного обладнання Платформи, спрямовані на злом, атаку, дискредитацію Платформи;
- не вчиняти будь-які інші дії, які спрямовані або можуть призвести до виникнення будь-яких збоїв в роботі Платформи;
- негайно повідомляти Платформу про будь-які втручання/спроби втручання сторонніми особами в функціонування Автоматизованого робочого місця Користувача та/або Платформи; про виникнення будь-яких обставин, які можуть спричинити неналежне функціонування Платформи;
- здійснювати будь-які, без винятку, дії, спрямовані на належне функціонування Автоматизованого робочого місця Користувача, забезпечити укладання та виконання Електронних договорів та безумовне виконання цих Правил та інших документів Платформи, вимог чинного законодавства тощо.
        10.2.    При виникненні спірних питань, вони можуть бути врегульовані Користувачем через використання каналів зворотного зв’язку Платформи:
- форма зворотного зв’язку на Платформі;
- електронна пошта support@p4.com.ua;
- телефон +38 093 704 74 74 (багатоканальний). 


Додатки:
№ 1 – Договір про співпрацю з Платформою (Рамковий договір купівлі-продажу природного газу)
№ 2.1 – Угода до Рамкового договору купівлі-продажу природного газу (ВТТ)
№ 2.2 – Угода до Рамкового договору купівлі-продажу природного газу (ПСГ)
№ 3 – Договір про співпрацю з Платформою (Рамковий договір постачання природного газу для кінцевого споживача)
№ 4 – Угода до Рамкового договору постачання природного газу для кінцевого споживача